top of page

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

 

  1. Onderhavige algemene voorwaarden betreffende een bezoek aan

Thai Time Wellness, behandelingen, arrangementen en wellness aangeboden door Thai Time Wellness, met vestiging te Jules Moretuslei 241, 2610 Wilrijk.

 

1.2       De Algemene Voorwaarden zijn steeds vrij te raadplegen op de website www.thaitimewellness.com of steeds vrij verkrijgbaar op eerste verzoek aan de receptie van Thai Time Wellness.

 

1.3       Indien geoordeeld zou worden dat een bepaling van de Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig, nietig of niet afdwingbaar is, heeft dit geen gevolgen voor de andere clausules en bepalingen van de Algemene Voorwaarden.

 

1.4       Het zich niet beroepen door Thai Time Wellness op een bepaling voorzien in de Algemene Voorwaarden kan niet worden geïnterpreteerd als een verzaking naar de toekomst toe.

 

1.5       Bij aanvaarding van de Algemene Voorwaarden verbindt de klant zich er toe om zich te gedragen naar en overeenkomstig de huisregels van Thai Time Wellness. Definitie van klant: de persoon die een massagebehandeling en/of wellness en/of wellnessovernachting en/of wellnessverblijf boekt en/of gebruikt; alsook de persoon die een cadeaubon en/of tienbeurtenkaart aankoopt. De huisregels zijn beschikbaar aan de receptie en op de website van Thai Time Wellness. Indien de klant de huisregels niet respecteert dan geeft dit Thai Time Wellness het recht om de klant de toegang tot Thai Time Wellness te ontzeggen.

Thai Time Wellness behoudt zich het recht voor om de huisregels zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

 

Artikel 2. Reservatie behandelingen en/of arrangementen en/of wellness

 

2.1       Reservatie: Een reservatie van een behandeling en/of arrangement en/of wellness is enkel geldig na het maken van de afspraak via balie, telefoon of website, na het ontvangen van een bevestigingsmail van Thai Time Wellness en na de registratie van een betaling als Thai Time Wellness om een voorafgaande betaling verzoekt. De reservering van een behandeling en/of arrangement en/of wellness is pas finaal bevestigd wanneer er een betaling wordt geregistreerd en dit enkel als Thai Time Wellness om een voorafgaande betaling verzoekt. Deze betaling bedraagt het totale of gedeeltelijke bedrag van de behandelingskost/het arrangement/het wellnessgebruik. Dit bedrag dient te worden betaald via contante betaling aan onze balie of betaalmodule op onze website www.thaitimewellnessc.com of online banking of overschrijving. Mocht je enkel een bezoek willen brengen aan het wellnessgedeelte (privé-sauna) zonder behandeling of arrangement dan gelden dezelfde voorwaarden. Momenteel verzoeken wij enkel een betaling voor de reservatie van de wellness.  De betaling voor de reservatie van de wellness geldt als voorschot én waarborg. 

 

2.2      Annulering van een gereserveerde behandeling en/of arrangement is enkel telefonisch of per e-mail mogelijk. Bij annulering wordt de gereserveerde behandeling en/of arrangement niet terugbetaald maar, behoudens de hierna genoemde uitzondering omgeboekt naar een latere datum binnen het lopende jaar na datum van aankoop van de gereserveerde behandeling en/of arrangement of, naar keuze van de klant, omgeruild in een cadeaubon met de desbetreffende waarde van de gereserveerde behandeling en/of het arrangement met een geldigheidsduur van één jaar na opmaakdatum van de cadeaubon.

Bij annulering van een behandeling en/of arrangement minder dan 24 uur voorafgaand aan de geplande behandeling en/of arrangement is de klant verplicht het volledige bedrag van de behandelingskost te betalen en kan de gereserveerde behandeling en/of het arrangement in geen enkel geval omgeboekt worden naar een latere datum, noch kan deze omgeruild worden in een cadeaubon.

 

Bij annulering van de wellness-reservering door de klant wordt het voorschot/de waarborg niet terugbetaald.

 

Bij laattijdige aankomst op de gemaakte afspraak (behandeling/arrangement/wellness) zal het volledige tarief van de behandeling en/of het wellnessgebruik worden aangerekend, maar zal enkel de resterende tijd van de afspraak worden benut.

Een cadeaubon van Thai Time Wellness is één jaar geldig na de opmaakdatum en kan in geen enkel geval worden terugbetaald. Cadeaubonnen worden naamloos uitgereikt - dus niet op naam - en kunnen doorgegeven worden aan derden.

 

2.3       Verplichte melding: bij een reservering is de klant verplicht om alle allergieën, ziektes of ongemakken mee te delen.

 

2.4       Arrangementen zijn een samengesteld pakket en kunnen niet aangepast worden.

 

2.5       Niet-naleving van het huisreglement heeft verwijdering uit Thai Time Wellness tot gevolg, na volledige betaling en zonder terugbetaling.

 

Artikel 3. Persoonlijke gegevens / Privacy

 

3.1       De verwerking van gegevens valt onder de toepassing van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Als verwerker van gegevens overeenkomstig voornoemde wet dient te worden beschouwd : Thai Time Wellness.

 

3.2       Door aanvaarding van onderhavige Algemene Voorwaarden, geeft de klant uitdrukkelijk de toestemming aan Thai Time Wellness om zijn persoonlijke gegevens te verwerken voor de uitvoering van rechten en verplichtingen verbonden aan de reservatie.

 

3.3       Door aanvaarding van onderhavige Algemene Voorwaarden, geeft de klant uitdrukkelijk de toestemming aan Thai Time Wellness om zijn gegevens te verwerken in een interne databank, teneinde marktstudies uit te kunnen voeren, de klant te informeren omtrent nieuwe producten, faciliteiten, diensten en informatie – en promotiecampagnes te laten plaatsvinden door Thai Time Wellness.

 

3.4       De klant heeft ten allen tijde het recht om kosteloos inzage te verkrijgen in zijn persoonlijke gegevens waarover Thai Time Wellness beschikt, en heeft het recht deze kosteloos te wijzigen. De klant heeft het recht om zich kosteloos tegen de verwerking van zijn gegevens – met het oog op marketingdoeleinden- te verzetten.

 

3.5       Wijzigingen in de persoonlijke situatie van de klant (adreswijzigingen, wijzigingen bankrekeningnummer, etc.) dienen schriftelijk doorgegeven te worden aan de receptie van Thai Time Wellness per e-mail: thaitimewellness@outlook.com. Deze wijzigingen zijn persoonlijk en kunnen nooit in naam van derden gebeuren.

 

3.6       Thai Time Wellness kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten of vergissingen opgenomen in de persoonsgegevens van de klant.

 

3.7       Thai Time Wellness behoudt zich het recht voor om de gegevens van de klanten te verwerken en aan te wenden indien noodzakelijk voor:

  • De nakoming door Thai Time Wellness van een verplichting waaraan men onderworpen is krachtens een wet, decreet of ordonnantie

  • De vervulling van een taak van openbaar belang of de uitoefening van het openbaar gezag, opgedragen aan Thai Time Wellness

  • De behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Thai Time Wellness

 

Artikel 4. Varia

 

4.1       De door Thai Time Wellness gebruikte tarieven zijn inclusief B.T.W.. Thai Time Wellness heeft het recht om de tarieven ten allen tijde te wijzigen. Tariefwijzigingen treden in werking vanaf vermelde datum en zijn raadpleegbaar via de website of aan de receptie van Thai Time Wellness.

 

4.2       Om de rust en ontspanning te kunnen blijven garanderen, kan de toegang tot het wellnessgedeelte geweigerd worden indien het totale aantal bezoekers de vooropgestelde maximumcapaciteit heeft bereikt.

 

4.3       Thai Time Wellnes behoudt zich het recht voor om haar faciliteiten geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens bepaalde dagen, vooraf meegedeeld aan het cliënteel via de algemene website en aan de receptie. Thai Time Wellness maakt tevens voorbehoud om haar openingsuren tijdelijk of permanent te wijzigen. Sluitingsdagen of wijzigingen in de openingsuren worden steeds voorafgaandelijk aangekondigd via de receptie of website van Thai Time Wellness.

 

4.4       Thai Time Wellness behoudt zich het recht voor om het complex geheel of gedeeltelijk exclusief ter beschikking te stellen aan organisatoren van evenementen met exclusieve toegang voor de gasten van het evenement. Mededelingen omtrent het plaatsvinden van evenementen met exclusieve toegang worden gecommuniceerd via de website of receptie van Thai Time Wellness.

 

4.5       Thai Time Wellness behoudt zich het recht voor om haar faciliteiten geheel of gedeeltelijk te sluiten ten einde herstellings- of onderhoudswerken te kunnen uitvoeren. De niet-beschikbaarheid van faciliteiten van Thai Time Wellness wegens de uitvoering van onderhouds- of herstellingswerken is geen aanleiding in hoofde van Thai Time Wellness tot het verschuldigd zijn van enige vergoeding of compensatie t.o.v. haar klanten.

 

Artikel 5. Klachten

 

Klachten aangaande de faciliteiten van Thai Time Wellness dienen binnen de 48 uur schriftelijk of via email te worden gemeld aan Thai Time Wellness. Bij het verstrijken van voornoemde termijn worden de faciliteiten van Thai Time Wellness geacht in overeenstemming te zijn met datgene waartoe Thai Time Wellness zich verbonden heeft en met de verwachtingen daaromtrent van de klant.

 

Artikel 6. Overmacht

 

Thai Time Wellness kan niet aansprakelijk worden gesteld wegens de niet-nakoming van haar verplichtingen, indien deze niet-nakoming te wijten is aan abnormale en onvoorziene omstandigheden die onafhankelijk van de wil van Thai Time Wellness tot stand zijn gekomen en waarvan de gevolgen ondanks het nemen van alle mogelijke voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

 

Artikel 7. Aansprakelijkheid

 

7.1       Elke klant maakt op eigen risico gebruik van de faciliteiten van Thai Time Wellness. Thai Time Wellness kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gebeurlijke ongevallen die plaatsvinden op haar terreinen bij het gebruik maken door de klant van de aangeboden faciliteiten.

 

7.2       Thai Time Wellness kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal van en/of beschadigingen aan persoonlijke goederen die eigendom zijn van de klant.

 

7.3       Thai Time Wellness kan niet aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijke letsels veroorzaakt door derden of andere leden tijdens het gebruik door de klant van de door Thai Time Wellness aangeboden faciliteiten.

 

Artikel 8. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

 

Het Belgisch recht is van toepassing op de Algemene Voorwaarden. Bij geschillen is de rechtbank van Antwerpen bevoegd.

 

bottom of page